Partnerstwo Działdowska Agencja Rozwoju S.A. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP informuje, iż przystąpiło do konkursu, na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku konkursowego Partnerstwo uzyska środki na realizację zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2016-2018.

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie skierowana jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, pracowników podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zamieszkujących jeden z 5 powiatów województwa warmińsko - mazurskiego tj. olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i Miasta Olsztyna.

 

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oferować będzie:

- świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,

- dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,

- dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, bazując na zdobytym doświadczeniu w realizacji projektów wspierających ekonomię społeczną oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tematem tworzenia spółdzielni socjalnych podejmie szereg innych działań ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej. W najbliższym czasie ukażą się regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i dotarcie do osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie proszę o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekciehttp://goo.gl/forms/pmWRFBRHt1

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Ul. Władysława Jagiełły 15A

13-200 Działdowo

Tel. 23 697 06 74, 23 697 06 87

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Ul. Kołobrzeska 13 pok. 209

10-444 Olsztyn

Tel. 89 533 84 05

Dodano: 30-03-2016