Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA od lutego 2019 r. realizuje wspólnie projekt pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Termin realizacji projektu to: 01.02.2019 - 31.03.2022

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

W  ramach Ośrodka funkcjonuje:

- Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA (wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, wizyt studyjnych, doradztwa),

- Dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - jeden prowadzony przez Fundację NIDA, drugi przez DAR S.A.- (wsparcie w postaci animacji lokalnego środowiska oraz doradztwa, a także udostępnianie infrastruktury przedsiębiorstwom społecznym) ,

- Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej prowadzony przez DAR S.A. – wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.

 

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne tzw. oddalone od rynku pracy oraz pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 
Mapka woj. warm-maz.: Kolorem  zielonym oznaczono obszar działania OWES Nidzica (powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński).

 

Co możemy zaproponować w ramach usług świadczonych przez DAR S.A.

 

KONKURSY DOTACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Jeśli masz pomysł na biznes i potrzebujesz wsparcia w jego realizacji, jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są spółdzielnie socjalne, podmioty ekonomii społecznej  i myślisz o zespołowym biznesie, zgłoś się do OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY.

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy niebawem ogłosi konkurs na pozyskanie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej) będą mogły ubiegać się zarówno osoby fizyczne (zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) jak i prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.) Wysokość dotacji na jedną uprawnioną osobę wynosi ok. 24 tys. Zł.  Po uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego będzie możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. O bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na powstawanie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społeczne (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez NGO działalności gospodarczej albo odpłatnej statutowej. Dotacje w wysokości ok. 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe.  Finansowanie w postaci wsparcia pomostowego będzie stopniowo zmniejszane (2000 zł- przez okres 6 miesięcy, 1500 zł przez okres 2 miesięcy, 1000 zł przez okres 2 miesięcy, na każdą uprawnioną osobę). Przedsiębiorstwo społeczne, które otrzyma wsparcie finansowe zobligowane będzie do zatrudnienia osób, na które przyznana została dotacja. Wsparcie finansowe świadczone będzie wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych. Więcej szczegółów na stronie www.ekonomiaspoleczna.nida.pl oraz www.darsa.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

- Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

- Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80/81, 512 040 707

  

Nadmieniamy, iż wszystkie usługi świadczone w ramach OWES są BEZPŁATNE

 

Dodano: 19-03-2019