Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA od lutego 2019 r. realizuje wspólnie projekt pt. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Termin realizacji projektu to: 01.02.2019 - 31.03.2022

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

W  ramach Ośrodka funkcjonuje:

- Centrum Ekonomii Społecznej prowadzone przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA (wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, wizyt studyjnych, doradztwa),

- Dwa Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej - jeden prowadzony przez Fundację NIDA, drugi przez DAR S.A.- (wsparcie w postaci animacji lokalnego środowiska oraz doradztwa, a także udostępnianie infrastruktury przedsiębiorstwom społecznym) ,

- Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej prowadzony przez DAR S.A. – wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.

 

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne tzw. oddalone od rynku pracy oraz pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 
Mapka woj. warm-maz.: Kolorem  zielonym oznaczono obszar działania OWES Nidzica (powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński).

 

Co możemy zaproponować w ramach usług świadczonych przez DAR S.A.

 

KONKURSY DOTACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Jeśli masz pomysł na biznes i potrzebujesz wsparcia w jego realizacji, jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są spółdzielnie socjalne, podmioty ekonomii społecznej  i myślisz o zespołowym biznesie, zgłoś się do OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY.

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy niebawem ogłosi konkurs na pozyskanie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej) będą mogły ubiegać się zarówno osoby fizyczne (zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) jak i prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.) Wysokość dotacji na jedną uprawnioną osobę wynosi ok. 24 tys. Zł.  Po uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego będzie możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. O bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na powstawanie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społeczne (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez NGO działalności gospodarczej albo odpłatnej statutowej. Dotacje w wysokości ok. 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe.  Finansowanie w postaci wsparcia pomostowego będzie stopniowo zmniejszane (2000 zł- przez okres 6 miesięcy, 1500 zł przez okres 2 miesięcy, 1000 zł przez okres 2 miesięcy, na każdą uprawnioną osobę). Przedsiębiorstwo społeczne, które otrzyma wsparcie finansowe zobligowane będzie do zatrudnienia osób, na które przyznana została dotacja. Wsparcie finansowe świadczone będzie wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych. Więcej szczegółów na stronie www.ekonomiaspoleczna.nida.pl oraz www.darsa.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

- Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

- Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80/81, 512 040 707

  

Nadmieniamy, iż wszystkie usługi świadczone w ramach OWES są BEZPŁATNE

 

Dodano: 19-03-2019

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?

O gwarancję mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ iWTZ);
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność pożytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty sfery gospodarczej, realizujące cel społeczny:
  • organizacje pozarządowa prowadzące działalność gospodarczą, zktórej zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • spółdzielnie pracy, inwalidów iniewidomych;
  • spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Korzystne warunki gwarancji:

 • szeroki zasięg grupy docelowej: dla PES z całego kraju;
 • ułatwiony dostęp do finansowania rynkowego dla podmiotów o krótkiej historii działalności/braku historii kredytowej;
 • szerokie spektrum rodzajów kredytów objętych gwarancją: kredyty na bieżącą działalność, na cele rozwojowe lub inwestycyjne, w tym na:

- finansowanie działalności gospodarczej,

- finansowanie inwestycji,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- realizowanie kontraktów eksportowych;

 • długi okres gwarancji: do 102 miesięcy dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe i do 123 – kredyty inwestycyjne;
 • jednostkowa gwarancja do 80% kredytu i do 500 000,00 zł;
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji: jedynie 0.5% od kwoty gwarancji za cały okres trwania gwarancji;
 • zabezpieczenie alternatywne dla PES nie posiadających majątku mogącego stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu;
 • brak konieczności zabezpieczenia gwarancji na majątku PES; zabezpieczenie wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji:

 • złożenie w Banku kredytującym wniosku o udzielenie gwarancji;
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie zdolności kredytowej;
 • brak wypowiedzianych kredytów, zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni i powyżej 500 zł;
 • gwarancje mogą być udzielane łącznie do kwoty 1 000 000,00 złotych dla jednego PES.

Pomoc de minimis

Ze względu na preferencyjne warunki udzielania gwarancji, każde jej udzielenie oznacza udzielenie pomocy de minimis.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Wystarczy złożenie wniosku  o udzielenie gwarancji w banku kredytującym.

SGB-Bank S.A.

tel.: 800 888 888,

tel.: (+48) 61 647 28 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

tel. (22) 539 50 77

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia, dostępne są także na stronie www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna

Dodano: 05-07-2018

Dodano: 16-05-2018

21 marca 2018 roku w Nowym Mieście Lubawskim odbył się panel dyskusyjny „Zespoły ds. ekonomii społecznej – budowanie partnerstw lokalnych”. Moderatorem panelu był  Pan Krzysztof Margol  z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy (Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ).

Podczas  panelu dyskutowano o celach powoływania tego typu partnerstw, potrzebie angażowania w prace zespołów przedstawicieli m.in. sfery biznesu. Omówiono również najczęstsze błędy popełniane przy budowaniu partnerstw oraz zastanawiano się nad przyszłością funkcjonowania tychże zespołów w powiecie nowomiejskim.

         

Dodano: 26-03-2018


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

otwarty konkurs na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach rund konkursowych nr I, II, III i IV

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w godzinach 7.30-15.30

 

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A,
13 - 200 Działdowo

 

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 

Dodano: 16-01-2018


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

otwarty konkurs w ramach rund konkursowych nr I, II, III oraz IV

na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w godzinach 7.30-15.30

 

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A,
13 - 200 Działdowo

 

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 

Dodano: 16-01-2018


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr III i IV

na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od  04.01.2018r. do 12.01.2018r. w godzinach 7.30-15.30

 

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 13 - 200 Działdowo

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia

  

Dodano: 04-01-2018

Komisja Oceny Wniosków w ramach IV rundy konkursowej, rozpatrzyła pozytywnie 21 wniosków o JDI z czego 3 podmioty otrzymały pozytywną decyzję warunkowo.

Możliwość sfinansowania nowych stanowisk pracy w podmiotach uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na dokonanie przesunięć środków w budżecie projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy o czym zostaną Państwo poinformowani w oddzielnych pismach. 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 05-12-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 4 został wydłużony do 20.11.2017 roku (godz. 15.00).

Dodano: 17-11-2017

W ramach rundy konkursowej nr 4 Komisja po rozmowach indywidualnych i grupowych przyznała rekomendację do kolejnego etapu (składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami) dla 21 podmiotów.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 15-11-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach IV rundy konkursowej będą przyjmowane  
w dniach: od 13.11.2017r. do 17.11.2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl  
w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty (Załączniki do Regulaminu Wsparcia Finansowego).

 

Dodano: 13-11-2017

Informujemy, iż rozmowy rekrutacyjne grupowe i indywidualne w ramach IV rundy konkursowej odbędą się w dniach 06.11.2017, 09.11.2017, 10.11.2017 oraz 13.11.2017r. Szczegółowe informacje nt rozmów zostaną przesłane do przedstawicieli podmiotów w formie e-mailowej bądź telefonicznej.

Komisja Oceny Wniosków dotycząca przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach IV rundy konkursowej odbędzie się w terminie 20-24 listopada 2017 roku.

Dodano: 02-11-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do ręcznego wypełnienia/ 

 

Dodano: 27-10-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy zaprasza na cykl czterech 2-dniowych bezpłatnych szkoleń wyjazdowych z zakresu zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które organizowane są w ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej.

Na szkolenia zapraszamy osoby fizyczne (osoby bezrobotne i poszukujące pracy zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) w tym grupy inicjatywne   zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, osoby planujące podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym oraz przedstawicieli podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych lub podmiotów ekonomizujących się.

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące na terenie powiatu: szczycieńskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i działdowskiego oraz podmioty mające siedzibę na ww. obszarze.

Szkolenie składa się z następujących modułów:

 1. Zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – 16 h
 2. Marketing, promocja i sprzedaż - tworzenie strategii cenowych – 8 h
 3. Budowanie zespołu, podział ról i zadań w grupie, komunikacja interpersonalna – 16 h
 4. Ogólne i szczegółowe założenia biznesplanu w tym badanie rynku – 8 h
 5. Dotacje i wsparcie pomostowe: etapy konkursu, obowiązki, konsekwencje, zabezpieczenia, rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego – 16 h

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 roku w Pałacu Mortęgi Hotel & SPA. Terminy kolejnych zjazdów:  II zjazd - 24-25 października 2017 r., III zjazd – 27-28 października 2017 r., IV zjazd - 30-31 października 2017 r.

Osoba zgłaszająca się na szkolenie zobowiązana jest do uczestnictwa we wszystkich 4 zjazdach.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg oraz dowóz z Nidzicy na miejsce szkolenia lub zwrot kosztów podróży do wysokości 60 zł (za 1 zjazd). Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres:

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3, 13 - 100 Nidzica

z dopiskiem „OWES Akademia Przedsiębiorczości Społecznej”

lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym lub osoby/przedstawiciele instytucji i podmiotów chętne do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego). W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które przeszły do kolejnego etapu w ramach III rundy konkursowej Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, a następnie osoby, które przystąpiły do projektu OWES i korzystają ze wsparcia animacyjno-doradczego.

- pobierz formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!!!

Dodano: 17-10-2017

Informujemy, iż Regulamin Wsparcia Finansowego w ramach projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy został zaakceptowany. Dlatego też nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach IV rundy konkursowej ulega wznowieniu. Dokumenty przyjmowane będą w terminie od 16 października do 23 października 2017 roku.

 

Poniżej aktualne formularze do pobrania:

- pobierz formularze /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz formularze /wersja do ręcznego wypełnienia/ 

Dodano: 16-10-2017

 

Komisja Oceny Wniosków w ramach III rundy konkursowej przyznała jednorazową dotację inwestycyjną dla 2 podmiotów na łączną kwotę: 192 000,00 zł.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 20-09-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 2 został ponownie wydłużony do 30 września 2017 roku (godz. 15.30).

Dodano: 19-09-2017

Z uwagi na planowane zmiany w Regulaminie Wsparcia Finansowego wstrzymujemy nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach rundy konkursowej nr 4. W najbliższym czasie pojawi się informacja o wznowieniu naboru.

Dodano: 01-09-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 3 został wydłużony do 4 września 2017 roku (godz. 15.30).

Dodano: 25-08-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznania podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 2 został wydłużony do 15 września 2017 roku (godz. 15.30).

Dodano: 25-08-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do ręcznego wypełnienia/ 

 

Dodano: 17-08-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach III rundy konkursowej będą przyjmowane  w dniach: od 18.08.2017r. do 25.08.2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl w zakładce Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty (Załączniki do Regulaminu Wsparcia Finansowego).

 

Dodano: 17-08-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dokonano zmiany w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego.

 

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego

Dodano: 21-07-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2

na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od  13.07.2017r. do 31.08.2017r. w godzinach 7.30-15.30 

 

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 13 - 200 Działdowo

 

Dodano: 13-07-2017

Komisja Oceniająca pod względem merytorycznym, formularze zgłoszeniowe złożone przez grupy inicjatywne w ramach III rundy konkursowej przyznała rekomendację (następującym grupom, lista w załączeniu) do kolejnego etapu jakimi są szkolenia wyjazdowe  z zakresu Przedsiębiorczości Społecznej.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 13-07-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dokonano zmiany w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego.

 

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego

Dodano: 30-06-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 3

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do ręcznego wypełnienia/

 

 

W przypadku pytań dotyczących dotacji prosimy o kontakt telefoniczny z Funduszem Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

Dodano: 20-06-2017

Pierwszego dnia w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” uroczyście otwarta przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Rozdane zostały nagrody dla laureatów konkursu „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej” oraz „Biznes przyjazny Ekonomii Społecznej„.

Przyznano Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej, które przedstawiły prezentacje na swój temat. Nie zabrakło doradztwa eksperckiego z zakresu zmian w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie ekonomii społecznej i spółdzielczości społecznej w Polsce, marketingu i promocji w działalności podmiotów ekonomii społecznej, a także z zakresu klauzul społecznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec dyskutowano na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej.

W drugim dniu obchodów na terenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa warmińsko – mazurskiego odbywały się imprezy promujące, m.in. Dni z Ekonomią Społeczną w Kamionce na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska. W programie dnia były zabawy dla dzieci, np. strzelanie z łuku warsztaty ceramiczne. Istniała możliwość zapoznania się z ofertą produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE PO NIDZICKU, możliwość uzyskania informacji na temat dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto była możliwość uczestnictwa w wielu imprezach towarzyszących, tj. IV Bieg Niezapominajki, zwiedzanie Rajskiego Ogrodu, aukcja roślin na „Stypendia z natury” oraz koncercie Chopinowskim.

Dodano: 07-06-2017

Komisja Oceny Wniosków w ramach II rundy konkursowej przyznała jednorazową dotację inwestycyjną dla 5 podmiotów na łączną kwotę: 432 000,00 zł.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 01-06-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy zaprasza na Dni z Ekonomią Społeczną, które odbędą się w dniu 03.06. br. na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska w Kamionce. Początek o godz. 10.00.

Dni z Ekonomią Społeczną w Kamionce są częścią obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Ekonomii Społecznej. 3 czerwca w wielu miejscach województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą imprezy promujące ekonomię społeczną - spotkania, dni otwarte, warsztaty itp. To już piąta edycja Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce również włączył się do obchodów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oferujemy zabawy dla dzieci, możliwość zapoznania się z ofertą produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, możliwość uzyskania informacji nt. dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym organizacji pozarządowych).

Imprezy towarzyszące: IV Bieg Niezapominajki, zwiedzanie Rajskiego Ogrodu, aukcja roślin na „Stypendia z natury”, koncert chopinowski.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program dnia:

Godz. 10.00 – 15.00 zabawy dla dzieci: strzelanie z łuku, warsztaty ceramiczne

Godz. 10.00 – 15.00 Drzwi Otwarte Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce

Godz. 10.00 IV Bieg NIEZAPOMINAJKI

Godz. 12.00 Zwiedzanie Rajskiego Ogrodu -Rośliny biblijne

Godz. 12.15 Aukcja roślin na „Stypendia z natury”

Godz. 15.00 Uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE PO NIDZICKU

Godz. 16.00 Koncert chopinowski „Mazurki na Mazurach”

Dodano: 31-05-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dokonano zmiany w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego.

 

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego

Dodano: 25-05-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 2 został wydłużony do 19 maja 2017 roku (godz. 15.30).

Dodano: 16-05-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach II rundy konkursowej będą przyjmowane  w dniach: od 11.05.2017r. do 18.05.2017r.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty (Załączniki do Regulaminu Wsparcia Finansowego).

 

Dodano: 10-05-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 1 został wydłużony do 15 maja 2017 roku (godz. 15.30).

Dodano: 24-04-2017

Komisja Oceny Wniosków przyznała rekomendację do kolejnego etapu (szkolenia wyjazdowe) dla 6 podmiotów.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 07-04-2017

Informujemy, iż termin składania formularzy zgłoszeniowych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 2 został wydłużony do 28 marca 2017 roku.

 

Dodano: 24-03-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1

na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od  03.04.2017r. do 26.04.2017r. w godzinach 7.30-15.30

 

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 13 - 200 Działdowo

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 

 

Dodano: 24-03-2017

Komisja Oceny Wniosków spośród 7 ocenionych wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zarekomendowała dofinansowanie 6 na łączną kwotę: 431 600,00 zł.

 

- zobacz listę rankingową

Dodano: 15-03-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dokonano zmiany w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego.

 

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego

Dodano: 03-03-2017

Komisja Oceny Wniosków dotycząca przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach I rundy konkursowej odbędzie się w terminie 8-9 marca 2017 roku.

Dodano: 28-02-2017


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do ręcznego wypełnienia/

 

 

W przypadku pytań dotyczących dotacji prosimy o kontakt telefoniczny z Funduszem Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

Dodano: 27-02-2017

Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 1 został wydłużony do 2 marca 2017 roku.

 

Dodano: 24-02-2017

Informujemy, że TISE uruchomiło nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy!

 

- zobacz szczegółową informację

- zobacz treść ulotki

Dodano: 23-02-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz  z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane  w dniach: 20-27.02.2017r.

 

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej) pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie informujemy, iż nastąpiła zmiana zapisów w Regulaminie wsparcia finansowego (patrz: paragraf 5 ust. 4 pkt 4 i 5, paragraf 7 ust. 3 pkt. 1 ppkt a oraz pkt 2  ppkt e) oraz we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Nidzica – Dokumenty. 

Dodano: 18-02-2017

Informujemy, iż szkolenia wyjazdowe w ramach I cyklu szkoleń Akademii Przedsiębiorczości Społecznej odbędą się w terminach: 10-11.02.2017r., 13-14.02.2017r., 16-17.02.2017r., 11-12.03.2017r. w Masuria Hotel & SPA w miejscowości Worliny 33, 14-105 Łukta.

- szkolenie poprowadzi trener Pan Tomasz Wysocki.

- w sprawie szkoleń prosimy o kontakt z Centrum Ekonomii Społecznej (p. Paweł Reguła – tel. 882 189 464).

Dodano: 08-02-2017

 

Komisja Oceny Wniosków przyznała rekomendację do kolejnego etapu (szkolenia wyjazdowe) dla 8 podmiotów.

- zobacz Listę rankingową

O terminie szkoleń poinformujemy niebawem.

 

Dodano: 12-01-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dokonano zmiany w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego  (paragraf 5 pkt 5).

 

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego

Dodano: 12-01-2017

Informujemy, iż zakończył się termin naboru  formularzy zgłoszeniowych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 1.

         - Trwa ocena formalna złożonych wniosków.

         - O wynikach powyższej oceny osoby będą powiadomione e-mailowo bądź telefonicznie.

Dodano: 25-11-2016

Informujemy, iż termin składania formularzy zgłoszeniowych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 1 został wydłużony do 16 listopada 2016 roku.

Dodano: 10-11-2016

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. realizująca Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” serdecznie zaprasza na

Targi Ekonomii Społecznej


organizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska"  w Kamionce k/Kanigowa w dniu 1 października 2016 roku w godz. 11.00-16.00.

Na Targach wystawiać się będą przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, spółki non for profit, wioski tematyczne) z powiatu działdowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i szczycieńskiego prezentując oferowane przez nich usługi i produkty. 

W tym dniu od godziny 11.00, zapraszamy również na konferencję pt. „Rozwój przedsiębiorstw społecznych na terenach wiejskich”. Udział w konferencji można potwierdzać telefonicznie do dnia 23.09.2016r. pod nr tel. 89 6252226, 696 088 701,  666 028 992 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas Targów Ekonomii Społecznej w Garncarskiej Wiosce w godz. 12.00 - 16.00 odbędzie się również Jarmark Benedyktyński „Lawendowy zawrót głowy” oraz festiwal pierogów.

- pobierz program wydarzeń podczas Targów Ekonomii Społecznej
- pobierz formularz zgłoszeniowy

 Więcej informacji na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.nida.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: 18-09-2016


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty można złożyć osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze FPS w Działdowie w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu (decyduje data wpływu),w godz. od 7.30 do 15.30.

- zobacz treść ogłoszenia

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do elektronicznego wypełnienia/

- pobierz załączniki do ogłoszenia /wersja do ręcznego wypełnienia/

- zobacz Regulamin usług OWES

- zobacz Aktualny Regulamin wsparcia finansowego z 09.11.2016r.

- pobierz załączniki do Regulaminu wsparcia finansowego

W przypadku pytań dotyczących dotacji prosimy o kontakt telefoniczny z Funduszem Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

Dodano: 20-10-2016

Miło nam poinformować, że konsorcjum Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. złożyło wniosek projektowy na dofinansowanie w latach 2015-2018 prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Konkurs na dofinansowanie OWES ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 1. OWES świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.
 • wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze
 • udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze es lub przystąpienia do istniejących ps, w tym szkolenia branżowe i zawodowe
 • doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
 • usługi prawne, księgowe i marketingowe dla pes
 • prowadzenie badań nisz rynkowych
 • wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. es i tworzenia lokalnych paktów na rzecz es
 • warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw es
 • animacja środowisk lokalnych w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw oraz partnerstw lokalnych na rzecz es
 • rozwój Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych  „Prometeusz”
 1. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,
 2. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej informacji przekażemy Państwu po rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu OWES.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

Dodano: 12-04-2016