JEŚLI MASZ POMYSŁ NA BIZNES I POTRZEBUJESZ WSPARCIA W JEGO REALIZACJI,

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZYM SĄ SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE 

I MYŚLISZ O ZESPOŁOWYM BIZNESIE,

ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy już w sierpniu br. ogłosi konkurs na dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) jak i prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.). Wysokość dotacji na jedną uprawnioną osobę wynosi ok. 24 tys. zł, a więc na jedną nową spółdzielnię socjalną może to być aż do 120 tys. zł. Po uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego będzie możliwość uzyskania aż do 12 miesięcy wsparcia pomostowego.

O bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na powstawanie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej albo odpłatnej statutowej. Dotacje w wysokości ok. 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1850 zł miesięcznie przez pół roku mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Przedsiębiorstwo społeczne, które otrzyma wsparcie finansowe zobligowane będzie do zatrudnienia osób, na które przyznana została dotacja, przez minimum rok, na co najmniej pół etatu.

Wsparcie finansowe świadczone będzie wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

- Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80/81, 512 040 707, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez
Nidzicką Fundację Rozwoju  NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.
świadczy wsparcie merytoryczne i finansowe w postaci dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej, spółki non profit  itp.) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne kwalifikujące się wedle  określonych przesłanek zawartych w Rozdziale I pkt 5 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  oraz osoby prawne tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. Wysokość dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne wynosi 24 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne w ramach udziału w projekcie może uzyskać jednorazowo maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. 240 000,00 zł.

Jednocześnie wraz z uzyskaniem bezzwrotnej dotacji, przedsiębiorstwo społeczne ma możliwość uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1500,00 zł /osobę/miesiąc do 2 000,00 zł/osobę/miesiąc. Przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1000,00 zł/osobę/miesiąc do 1 500,00 zł/osobę/miesiąc.

O bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej mogą ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej i spełnianie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie finansowe świadczone jest wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utworzenia i prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:  składników majątku trwałego wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia w tym: środków transportu, zakupu używanych środków trwałych; wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia; dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń) pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem; aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży);  zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Dane kontaktowe:

ul. Wł. Jagiełły 15 A, 13-200 Działdowo,
telefon: 23 697 06 66, fax: 23 697 06 67,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Miło nam poinformować, że konsorcjum Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. złożyło wniosek projektowy na dofinansowanie w latach 2015-2018 prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Konkurs na dofinansowanie OWES ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 1. OWES świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.
 • wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze
 • udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze es lub przystąpienia do istniejących ps, w tym szkolenia branżowe i zawodowe
 • doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
 • usługi prawne, księgowe i marketingowe dla pes
 • prowadzenie badań nisz rynkowych
 • wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. es i tworzenia lokalnych paktów na rzecz es
 • warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw es
 • animacja środowisk lokalnych w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw oraz partnerstw lokalnych na rzecz es
 • rozwój Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych  „Prometeusz”
 1. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,
 2. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej informacji przekażemy Państwu po rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu OWES.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP informuje, iż przystąpiła do konkursu, na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej  w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

 

W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku konkursowego Partnerstwo uzyska środki na realizację zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie na lata 2015-2018.

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie skierowana jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, pracowników podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zamieszkujących jeden z 5 powiatów województwa warmińsko - mazurskiego tj. olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i Miasta Olsztyna.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oferować będzie:

- świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,

- dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,

- dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, bazując na zdobytym doświadczeniu w realizacji projektów wspierających ekonomię społeczną oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tematem tworzenia spółdzielni socjalnych podejmie szereg innych działań ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej.

W najbliższym czasie ukażą się regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i dotarcie do osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie proszę o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekciehttp://goo.gl/forms/pmWRFBRHt1

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 76, 23 697 06 82

fax 23 697 06 67

www.darsa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305

10-508 Olsztyn

tel. 89 526 43 66

fax 89 533 84 05

www.wamacoop.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.