OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15

na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2016.217)

ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014- 2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 - zobacz treść ogłoszenia

 - pobierz formularz ofertowy

Dodano: 27-07-2016