Drodzy Klienci,

przypominamy, że w związku z  sytuacją epidemiczną występującą w kraju,  w trosce o zdrowie naszych Klientów i pracowników, a także mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi biznesowej, zalecamy korzystanie ze zdalnych kanałów dostępu do naszych usług.

Wszelkie niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

23 697 06 66 – sekretariat (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

23 697 06 61 – pożyczki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

23 697 06 68

23 697 06 77

23 697 06 79

23 697 06 84

23 697 06 75 – poręczenia

23 697 06 85 – gwarancje (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

23 697 06 82 – OWES (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

23 697 06 81

23 697 06 80

23 697 06 87

W wyjątkowych sytuacjach, wymagających kontaktu bezpośredniego z naszymi pracownikami, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania – 23 697 06 66.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 15-29.07.2020r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. 

UWAGA! Rekrutacja skierowana jest do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
 3. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
- Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji - Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Dodano: 10-07-2020


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

informuje, iż w  miesiącu lipcu 2020 roku planowane jest ogłoszenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

Rekrutacja skierowana będzie do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

 

Dodano: 17-06-2020


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1/2019.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. NABORY PROWADZONE BĘDĄ W TERMINACH:
LP NABÓR TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NUMER UMOWY O WSPARCIE POMOSTOWE
1 2 15-22.06.2020 8/PDWP/FPS/2020-I
2 3 20-27.07.2020 9/PDWP/FPS/2020-I
3 4 17-24.08.2020 10/PDWP/FPS/2020-I
 1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
  2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
  4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
  6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4 - wersja do elektronicznego wypełnienia) (Załącznik nr 4 - wersja do druku);
  7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

Dodano: 18-05-2020


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

 Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

oraz

 Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza

KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2019.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. NABORY PROWADZONE BĘDĄ W TERMINACH:
LP NABÓR TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NUMER UMOWY O WSPARCIE FINANSOWE
1 1 25.05.2020 – 01.06.2020 1/JDI/FPS/2019-II
2 2/JDI/FPS/2019-II
3 3/JDI/FPS/2019-II
4 4/JDI/FPS/2019-II
5 2 06-13.07.2020 5/JDI/FPS/2019-II
6 6/JDI/FPS/2019-II
7 3 10-17.08.2020 7/JDI/FPS/2019-II
 1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
  2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
  4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
  6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4 - wersja do elektronicznego wypełnienia) (Załącznik nr 4 - wersja do druku);
  7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

Dodano: 08-05-2020

W związku z zmianą informacji przekazanych od Instytucji Zarządzających Działdowska Agencja Rozwoju S.A. poniżej udostępnia Wnioski o udzielenie specjalnych warunków pożyczkowych z podziałem na projekty:

 - Pożyczka Inwestycyjna z Premią oraz Pożyczka Rozwojowa

 - Pożyczka na Rozwój Turystyki

 - „Polska Wschodnia”

 - „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury”

Zmiany harmonogramów będą możliwe od 1 kwietnia 2020 r., jednak z uwzględnieniem daty złożenia wniosku oraz terminu dokonania ostatniej wpłaty. Jeżeli klient funduszu pożyczkowego złożył wniosek na poprzednim wzorze będzie on rozpatrywany w granicach określonych przez Instytucje Zarządzające dla danego projektu pożyczkowego i w takiej sytuacji nie jest wymagane złożenie nowego wniosku.
 
Dodano: 08-04-2020

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. udostępnia klientom funduszu pożyczkowego Wniosek o udzielenie specjalnych warunków pożyczkowych, którego skan należy złożyć drogą elektroniczną na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oryginał przesłać na adres siedziby: Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo.

- pobierz Wniosek

Dodano: 06-04-2020


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „Koronawirusa”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach (w szczególności MŚP) oraz utrzymania miejsc pracy, Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako instytucja pośrednicząca w udzielaniu pożyczek ze środków pochodzących z projektów unijnych pozyskiwanych w ramach konkursów zwróciła się z wnioskiem do instytucji mających wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce (m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) o przekazanie wytycznych w sprawie przyszłych działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii Koronawirusa i aktualnie czeka na oficjalne wytyczne. Do tego czasu Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie może podjąć samodzielnie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Ponadto informujemy, iż po uzyskaniu oficjalnej informacji od ww. instytucji Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zamieści na swojej stronie internetowej komunikat o dalszym sposobie działania.

Dodano: 03-04-2020

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., informuje, że od dnia 17 kwietnia 2020 roku zostaje otwarte w pełnym zakresie targowisko miejskie w Działdowie znajdujące się przy ul. Gen Hallera 33.

 - zobacz szczegóły

 

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami obowiązującymi przy sprzedaży towarów  na terenie targowiska miejskiego w Działdowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19.

 - kliknij aby otworzyć

Dodano: 16-04-2020

Szanowni najemcy targowiska,

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że sprzedaż na terenie targowiska zostaje wstrzymana od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020r. Zamknięcie targowiska spowoduje, że należność za miesiąc marzec wynosić będzie 50% należnej kwoty za najem pawilonów lub stanowisk. 

Osobom, które dokonały już wpłaty za marzec, zostanie wystawiona faktura korygująca. Kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet opłaty za przyszły miesiąc.

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się tzw. koronawirusa informujemy, że Działdowska Agencja Rozwoju S.A. czynna będzie w godzinach od 8:00 do 15:00 (z uwzględnieniem przerwy wewnętrznej w godz. 10:30-11:00).

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników zachęcamy naszych Klientów do kontaktowania się za pomocą urządzeń teleinformatycznych. Wszelkich informacji będziemy udzielać telefonicznie:

- sekretariat 23 697 06 66

- doradcy funduszu pożyczkowego i gwarancyjnego 23 697 06 61, 23 697 06 85

i drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku, gdy wizyta osobista okaże się niezbędna, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

W dniach 9-15.12.2019 r. na Targowisku Miejskim w Działdowie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wszystkim wystawcom , jak i klientom serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

W dniu 18.11.2019r. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie zorganizowała wizytę studyjną dla przedstawicieli Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim.

Celem wizyty studyjnej było zaprezentowanie dobrych praktyk realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Pierwszym podmiotem, jaki odwiedziliśmy był Klub Przyjaciół Myszki Miki w Malinowie, gdzie Pani Katarzyna Ossowska oraz Pani Sylwia Zielińska zaprezentowały nam historię powstania swojej firmy (klub dla dzieci 1-3).

Następnie członkowie zespołu mieli okazję spróbować swoich sił przy krośnie tkackim w Mazurskich Tkaninach, które w swoich celach statutowych ma odtwarzanie lnianych, mazurskich tkanin poprzez ręczne tkanie na tradycyjnych, drewnianych krosnach.  

Kolejnym punktem na mapie była Spółdzielnia Socjalna BULWAR utworzona przez Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie oraz Fundację Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA-Kraina Kreatywności. Zwiedziliśmy tam wiele obiektów, w których prowadzona jest zarówno działalność gospodarcza jak i społeczna m.in. publiczny punkt przedszkolny, gospoda.

Ostatnim miejscem, które zobaczyliśmy było Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA (Źródlana Wioska) prowadzące swoją działalność przede wszystkim przy źródłach rzeki Łyny. Wzięliśmy udział w warsztatach, na których mieliśmy możliwość samodzielnego wykonania mydełek.

Z pewnością nie będzie to ostatnia wizyta studyjna!

Poniżej krótka prezentacja na temat działalności gospodarczej i społecznej wszystkich odwiedzonych przedsiębiorstw.

W dniach 21 i 30 października, odpowiednio w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim oraz Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., odbyły się spotkania zainicjowane w celu tworzenia dobrego klimatu dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz współpracy z JST w sektorze ekonomii społecznej.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne.

Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie - zaprezentowała założenia i priorytety wsparcia w obszarze włączenia społecznego w nowym okresie programowania tj. na lata 2021-2027. Omówiono również stan rozwoju usług społecznych w powiatach nowomiejskim i działdowskim.

3 października 2019 r. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. świętowała swoje  25 -lecie. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Pojawili się na niej m.in. Pani Bogusława Orzechowska - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pan doc. Filip Sikora – Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy, Pani Beata Bublewicz - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan Paweł Cieśliński - Starosta Powiatu Działdowskiego, Pan Mirosław Zieliński - Wójt Gminy Działdowo. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu, przedstawiciele Rady Powiatu Działdowskiego, Rady Miasta Działdowo oraz reprezentanci instytucji współpracujących z Działdowską Agencją Rozwoju S.A., przedsiębiorcy, a także akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej oraz byli i obecni pracownicy DAR S.A.

Uroczystość miała charakter konferencyjny. Pierwszą prelekcję pn. "Jak zainteresować naszą firmą lokalne media, influencerów i społeczność? wygłosił Pan Michał Bartoszewicz - wydawca MADE IN WARMIA & MAZURY, następnie swoją prelekcję pn. "Lokalne agencje rozwoju - na przykładzie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. - doświadczenia i perspektywy na przyszłość" wygłosił Pan Jan Szczucki-  Członek Zarządu PAG Uniconsult. Kolejne wystąpienie należało do Pana doc. Remigiusza Koca z Wydziału Studiów Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - "Instrumentarium współczesnego managera - nowoczesne trendy w zarządzaniu".

W dalszej części uroczystości głos zabrał Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Pan Roman Dawidowski, który przedstawił filmik okolicznościowy oraz krótką prezentację, które były podsumowaniem 25-lat działalności Spółki. Pan Prezes podziękował zebranych gościom za przybycie, a akcjonariuszom, członkom Rady Nadzorczej, partnerom i pracownikom za długoletnią współpracę.

Uroczystość 25-lecia Działdowskiej Agencji Rozwoju była okazją do wręczenia nagród w konkursie „Rycerz Przedsiębiorczości”. Jest to forma podziękowania dla przedsiębiorców, którzy na przestrzeni ćwierć wieku wielokrotnie korzystali z usług DAR. S.A stając się motorem jej działań. Laureatami nagrody zostali:

 • w kat. mikroprzedsiębiorstwa- Pan Jacek Berestowski „Siłownia u Jacka”
 • W kat. małe przedsiębiorstwa - „Agronaft Spółka Cywilna Jan Brzóska i Tomasz Krajewski”
 • W kat. średnie przedsiębiorstwa- Pan Jarosław Kozłowski  „Ciechbud Sp. z o.o.”

Przyznano także nagrodę specjalną dla Pana Gabriela Chojaka i firmy Dekorglass Działdowo S.A. , jako wyróżnienie za współpracę z DAR S.A. na początku jej działalności, w tym udzielenie pierwszego poręczenia.

Zakończeniem uroczystości był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”, obiad oraz pokaz Działdowskiego Bractwa Rycerskiego.

Komisja Oceny Wniosków w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 oceniła pozytywnie 10 wniosków o JDI przyznając dotację na łączną kwotę 912 000,00  zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego terminu zawarcia Umowy oraz niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę jej podpisania zostaną przesłane pismem do wszystkich podmiotów.

 - zobacz listę rankingową

Dodano: 28-08-2019

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż rozpoczyna rekrutację do 
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
w ramach rundy nr 2/2019

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach 02-16.09.2019r.

Poniżej pełna dokumentacja rekrutacyjna: 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną 
w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo w godzinach od 7.30-15.00

Dodano: 23-08-2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 1/2019

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22.07.2019r. do 05.08.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 - 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.30

 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

Dodano: 12-07-2019

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych/PS zakwalifikowanych do FPS.

 - zobacz listę rankingową

Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

Dodano: 12-07-2019

 

Olsztyn Ełk Szczytno Węgorzewo Iława Ostróda Dobre Miasto

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3
 3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizują projekty pn.:

 1. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/16918/2019/III/DIF/180 z dnia 29.05.2019r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 13 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 15 476 190,48 zł.

Szczegóły projektu Pożyczka Inwestycyjna z Premią – II edycja

 1.  „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/11817/2018/III/DIF/090 z dnia 13.03.2018r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 30 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 36 144 578,31 zł.

Szczegóły projektu Pożyczka Inwestycyjna z Premią

 Dodano: 08-07-2019

W dniu 29 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej na kwotę 13 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”, powstałym w wyniku zawiązania współpracy pomiędzy:

 • Działdowską Agencją Rozwoju S.A.,
 • Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
 • Fundacją Rozwoju Regionu w Łukcie,
 • Nidzicą Fundacją Rozwoju „NIDA”.

Podpisanie ww. Umowy nastąpiło w obecności Marszałka Województw Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina.

To kolejna pozyskana pula środków z przeznaczeniem na udzielanie zwrotnego wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wspomniane środki pochodzą z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF). W ramach tego projektu będzie możliwe udzielanie przedsiębiorcom pożyczek inwestycyjnych w kwotach do 1 mln zł oprocentowanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Pan Roman Dawidowski reprezentujący lidera Konsorcjum w krótkiej przemowie podziękował za powierzone środki, podkreślił rolę tego typu instrumentów finansowych w rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Podziękował także wszystkim Klientom za aktywne wykorzystywanie dotychczas udostępnionych środków pożyczkowych, a na zakończenie złożył zapewnienie jeszcze solidniejszej pracy dla dobra całego regionu. 

Wnioski o pożyczkę można składać w siedzibach członków Konsorcjum w Działdowie, Gołdapi, Łukcie i Nidzicy oraz w dodatkowo utworzonych punktach w Iławie, Ostródzie, Szczytnie, Węgorzewie, Ełku, Olsztynie, Dobrym Mieście, łącznie aż w 11 punktach.

Więcej szczegółów na temat możliwości o ubieganie się o środki, można uzyskać osobiście i telefonicznie w następujących punktach:

 

Fundusz pożyczkowy w Działdowie

ul. Wł. Jagiełły 15

tel. 23 697 06 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Gołdapi

ul. Zwycięstwa 16/3,

tel. 87 615 20 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Łukcie

ul. Mazurska 30,

tel. 89 647 52 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Nidzicy

ul. Rzemieślnicza 3,

tel 89 625 36 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodano: 05-07-2019

Informujemy, iż zaktualizowano zapis w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Rozdziale IV pkt 1 -  dotyczący udziału w rekrutacji uprawnionych grup inicjatywnych.

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Dodano: 07-06-2019

Informujemy, iż zaktualizowano Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) w części „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”.


Doprecyzowano zapisy dotyczące m.in.: dodania nazwy projektu, danych Administratora, danych dotyczących zbiorów.

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
 2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /zaktualizowany/.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
 4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
 5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 06-06-2019

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Działdowska Agencja Rozwoju S.A. INFORMUJE, iż w dniach 3-14 czerwca 2019r. rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu.

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie FPS (Rozdział IV).

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
 2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
 4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
 5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 24-05-2019

W dniu 13 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej opiewającej na kwotę 30 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”, powstałym w wyniku zawiązania współpracy pomiędzy:

 • Działdowską Agencją Rozwoju S.A.,
 • Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
 • Fundacją Rozwoju Regionu w Łukcie,
 • Nidzicą Fundacją Rozwoju „NIDA”.

Podpisanie ww. Umowy nastąpiło w obecności Marszałka Województw Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina.

Powołanie Konsorcjum instytucji finansowych było odpowiedzią na wszczęte postępowanie przetargowe zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję menadżera funduszu zarządzającego środkami przeznaczonymi na udzielanie zwrotnego wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wspomniane środki pochodzą z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”. Finalizacją postępowania przetargowego, w którym wyłoniono trzy instytucje finansowe, w tym Konsorcjum, było wczorajsze podpisanie umów z wszystkimi wyłonionymi wykonawcami.

Wczorajsza uroczystość uświetniona była obecnością Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina, który wspomniał, że w nowym okresie finansowania przewidziano dwukrotnie więcej pieniędzy niż w ubiegłym okresie na instrumenty finansowe wspierające mikroprzedsiębiorstwa. Wspomniana pula środków to 100 mln zł dla województwa warmińsko – mazurskiego. Do zadań wyłonionych pośredników finansowych będzie należało udzielanie przedsiębiorcom pożyczek inwestycyjnych w kwotach do 1 mln zł oprocentowanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

     

Prezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Pan Roman Dawidowski reprezentujący lidera Konsorcjum, w krótkiej przemowie podziękował za powierzone środki, jednocześnie podkreślił doświadczenie poszczególnych jednostek tworzących Konsorcjum, które ma nadzieję przekuje się na prawidłowe i szybkie rozdystrybuowanie środków z korzyścią dla całego regionu.

W ramach Konsorcjum wnioski o pożyczkę można składać w siedzibach członków Konsorcjum w Działdowie, Gołdapi, Łukcie i Nidzicy oraz w dodatkowo utworzonych punktach w Iławie, Ostródzie, Szczytnie, Węgorzewie, Ełku, Olsztynie, Dobrym Mieście, łącznie aż w 11 punktach.

           

Więcej szczegółów na temat możliwości o ubieganie się o środki, można uzyskać osobiście i telefonicznie w następujących punktach:

 

Fundusz pożyczkowy w Działdowie

ul. Wł. Jagiełły 15, pokój nr 18

tel. 23 697 06 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Gołdapi

ul. Zwycięstwa 16/3,

tel. 87 615 20 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Łukcie

ul. Mazurska 30,

tel. 89 647 52 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz pożyczkowy w Nidzicy

ul. Rzemieślnicza 3,

tel 89 625 36 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodano: 14-03-2018

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że trwa nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego. Zachęcamy zdolną młodzież, dzieci oraz grupy do aplikowania o przyznanie stypendium, które pozwoli na rozwój talentu.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Funduszu Stypendialnego, bądź o kontakt pod nr tel. 23 697 06 66 lub 23 697 06 78. Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Stypendia i  w siedzibie Spółki. Nabór wniosków o stypendium trwa w trybie ciągłym.

Dodano: 25-02-2018

Działdowska Agencja Rozowju S.A. informuje, iż posiada na sprzedaż działkę o powierzchni 1,1415 ha znajdująca się w miejscowości Kaczek (obręb geodezyjny Bratian). Działka numer 812/3 dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi Księgę Wieczystą nr EL1N/00034598/7.

- zobacz plan działki

Więcej informacji pod nr telefonu 23 697 06 64.

Dodano: 03-07-2017

Pierwszego dnia w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” uroczyście otwarta przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Rozdane zostały nagrody dla laureatów konkursu „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej” oraz „Biznes przyjazny Ekonomii Społecznej„.

Przyznano Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej, które przedstawiły prezentacje na swój temat. Nie zabrakło doradztwa eksperckiego z zakresu zmian w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie ekonomii społecznej i spółdzielczości społecznej w Polsce, marketingu i promocji w działalności podmiotów ekonomii społecznej, a także z zakresu klauzul społecznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec dyskutowano na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej.

W drugim dniu obchodów na terenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa warmińsko – mazurskiego odbywały się imprezy promujące, m.in. Dni z Ekonomią Społeczną w Kamionce na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska. W programie dnia były zabawy dla dzieci, np. strzelanie z łuku warsztaty ceramiczne. Istniała możliwość zapoznania się z ofertą produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE PO NIDZICKU, możliwość uzyskania informacji na temat dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto była możliwość uczestnictwa w wielu imprezach towarzyszących, tj. IV Bieg Niezapominajki, zwiedzanie Rajskiego Ogrodu, aukcja roślin na „Stypendia z natury” oraz koncercie Chopinowskim.

Dodano: 07-06-2017

Działdowska Agencja Rozwoju wydała kolejną publikację pt. „Działdowskie Katarzynki Dwadzieścia lat minęło”, której autorem jest Ładysław „Elek” Cichosz, człowiek, który swoją przygodę z pisaniem rozpoczął w latach 70 - tych jako dziennikarz.

Katarzynki zwane działdowskimi Oskarami na stałe wpisały się w krajobraz życia kulturalnego Działdowa. Nagrody przyznawane są niezmiennie od lat za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój miasta w różnorakich dziedzinach. Był to tylko jeden z powodów, dla którego Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z chęcią włączyła się do tej inicjatywy, która świetnie wpisywała się w nasze cele statutowe. Jednak dla Zarządu kwestią istotniejszą chyba, była chęć przyczynienia się do dostrzeżenia i promowania osoby - jednostki, która swoją pracą i postawą zasłużyła na docenienie. Uważamy, że ta nagroda jest niezwykle cenna z tego powodu, że daje poczucie osobom, które zostały nią nagrodzone, wartości swojej pracy, niejednokrotnie pewnie też jej sensu. Dlatego Zarząd DAR S.A. jest niezwykle dumny z tego, że chociaż w niewielkim stopniu mógł wesprzeć, jakże zacną, ideę Katarzynek przez ponad dwadzieścia lat jej działalności. 

Ww. publikację można zakupić w siedzibie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. przy ul. Jagiełły 15 bądź w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej 11A w cenie 10 zł. Istnieje także możliwość zakupu  w formie wysyłkowej, po zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr. tel. 23 697 06 66.

 

Dodano: 01-05-2017

W dniach 07-09.04.2017r. na Targowisku Miejskim w Działdowie odbył się Kiermasz Wielkanocny. Głównym wystawcą były spółdzielnie socjalne promujące swoje wyroby oraz instytucje i osoby działające w zakresie rękodzielnictwa. Znaleźć można było ciekawe i interesujące produkty nawiązujące do zbliżających się Świąt Wielkanocnych min. ekologiczne ziołowe soki, nalewki, kremy maści, drewniane rzeźby, ozdoby wielkanocne np. stroiki, figurki, wyroby ceramiczne ręcznie zdobione oraz wyroby cukiernicze. Dodatkową atrakcją były pokazy szczudlarskie, wystawa zabytkowych samochodów oraz gra na bębnach. Ponadto podczas Kiermaszu Wielkanocnego przeprowadziliśmy Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną, najładniejsze stoisko, najlepszy kulinarny wyrób regionalny oraz nagrodę specjalną.

Dziękujemy wszystkim wystawcom oraz gościom za udział w kiermaszu.

Dodano: 10-04-2017

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Regionalny program operacyjny Warmii i Mazur dla przedsiębiorców” organizowanej wraz z Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Konferencja odbędzie się w dniu 16 lutego 2017r. o godz. 14.00 w Działdowie, ul. Polna 11a (budynek CKU).

Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE – zarówno na cele służące rozwojowi inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur, jak i rozwojowi osobistemu kadry przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie naszego województwa.

- zobacz program konferencji

Dodano: 28-01-2017

W dniu 10.12.2016 r. odbył się finał XVI edycji Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc dotarła do 41 rodzin z rejonu Działdowa. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wspomogła akcję Szlachetnej Paczki – byliśmy jednym z darczyńców. Wiemy, że ta inicjatywa nie tylko łączy Polaków, ale sprawia też, że świat staje się piękniejszy….

             

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do drużyny Działdowskiej  Agencji Rozwoju S.A. w XVI edycji Szlachetnej Paczki , w szczególności  dziękujemy pracownikom, współpracownikom, uczniom, słuchaczom oraz Zarządowi Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Dodano: 15-12-2016

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że na ogólnopolskiej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych zostały zamieszone dwa nowe zapytania ofertowe dot. wykonania instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej na terenie targowiska przy ul. Hallera 33 w Działdowie. Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do zapoznania się z treścią tych zapytań ofertowych znajdujących się po niżej wskazanym linkiem.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Dodano: 18-10-2016

W środę 24 sierpnia br. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. gościła przedstawicieli powiatu działdowskiego Pana Mariana Janickiego Starostę Działdowskiego i jego zastępcę Pana Mariana Brandta z ich gośćmi – niemiecką delegacją z zaprzyjaźnionego powiatu Hersfeld - Rotenburg. Na czele delegacji stał starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg, przedstawiciel rady powiatu, dyrektorowie szkół, dyrektor urzędu pracy i inni.       

Spotkanie miało na celu przybliżenie charakteru działalności jednostki otoczenia biznesu jakim jest DAR S.A. oraz bliższe zapoznanie się z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego realizującego zadania edukacyjne. Po prezentacji DAR S.A. przez prezesa Zarządu Pana Romana Dawidowskiego i Panią Annę Kraśniewską – wiceprezes Zarządu, przyszedł czas na zwiedzanie siedzib Spółki. Z relacji zwrotnych wynika, że goście byli miło zaskoczeni zarówno bazą lokalową, jak i zakresem oraz  charakterem działań realizowanych przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

Dodano: 29-08-2016

Uprzejmie informujemy o  wyniku przeprowadzonego postępowania w formie OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16.

 - zobacz treść ogłoszenia

Dodano: 17-08-2016

Przypominany, że do 31 sierpnia br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego. Zachęcamy zdolną młodzież i dzieci do aplikowania o przyznanie stypendium, które pozwoli na rozwój talentu. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Funduszu Stypendialnego, bądź o kontakt pod nr. telefonicznym 23 697 06 78. Wniosek o przyznanie stypendium, dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Stypendia i w siedzibie Spółki. Zapraszamy.

Dodano: 16-08-2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15

na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2016.217)

ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014- 2020

Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 - zobacz treść ogłoszenia

 - pobierz formularz ofertowy

Dodano: 27-07-2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP", które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.

Działanie 1.2 POPW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności. Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 PO PW.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-spotkan-informacyjnych-dzialania-1-2-popw-internacjonalizacja-msp-w-5-miastach-polski-wschodniej

Dodano: 10-03-2016

1 marca 2016 roku otworzyła się szansa przed młodymi ludźmi (do 35. r.ż.), którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Ruszyła strona internetowa www.platformystartowe.gov.pl, na której trzy Platformy Startowe, wyłonione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczynają rekrutację pomysłodawców.

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW). Pomoże on młodym ludziom (do 35. r.ż.) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes. 

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect –będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

Zainteresowani udziałem w Platformie startowej wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy na portalu www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu Platform, w pierwszym kroku rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki z o.o. Startup zostanie objęty kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, o udział, w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu Platform, startup będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek. Mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy w drugiej części programu - od czerwca br., będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodano 07-03-2016

W dniu 3 marca 2016 roku Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zorganizowała kolejną z cyklu konferencji skierowanych do sektora MŚP. Na bogaty program konferencji pt. „Aktualne źródła finansowania przedsiębiorstw” składały się prezentacje z obszaru finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pani Sylwia Prokopowicz omówiła aktualną ofertę DAR S.A. dotyczącą zwrotnych instrumentów finasowania przedsiębiorstw. Natomiast zagadnienia związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przybliżyła uczestnikom spotkania pani Bożena Cebulska. Ponadto przez panią Agnieszkę Kahlau z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy omówione zostały konkursy dotyczące podziału środków finansowych na działania proinnowacyjne zarówno w ramach RPO WiM 2014-2020 jak również Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Praktyczne aspekty działań proinnowacyjnych w zakresie współpracy przedsiębiorstw z nauką przedstawił pan Waldemar Andrzejewski z Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z możliwościami finansowania MŚP w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje na ten temat omówił pan Mariusz Pannek – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Ponadto pani Mirosława Tyszko – Zastępca dyrektora PUP w Działdowie przedstawiła możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie spotkania ofertę ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprezentowała pani Patrycja Kaczmarczyk – Konsultant EEN w Olsztynie. Dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie pan  Mariusz Rychcik streścił informacje na temat dotacji unijnych na projekty z zakresu inwestycji w energię odnawialną – OZE.

Jesteśmy przekonani, iż każdy z uczestników z tak szczegółowej i obszernej ilości informacji pozyskał istotne wiadomości z punktu widzenia własnego przedsiębiorstwa.

 

Dodano: 07-03-2016

W dniu 18 lutego 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Informacyjnym Przedsiębiorczości z inicjatywy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz firmy Coaching People zorganizowano konferencję pn. „KADRY W ZARZĄDZANIU”. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej, właścicieli, prezesów zarządów oraz dyrektorów lokalnych przedsiębiorstw.

 

Konferencja ukierunkowana była na promocję rozwiązań menadżerskich dla biznesu. Prezes firmy Coaching People pan Paweł Rozkrut przedstawił możliwości działań w przedsiębiorstwie, których wdrożenie może mieć realny wpływ na wyniki, realizację misji i strategii firmy. Podczas sesji eksperci firmy Coaching People opowiedzieli o modelu HR Biznes Partnera, wdrażaniu systemu ocen okresowych i korzyści z tego płynących.

Dzięki udziałowi w konferencji uczestnicy dowiedzieli się jak wykonać pierwszy krok wprowadzający przedsiębiorstwo na wyższy poziom zarządzania zasobami ludzkimi, jak kontrolować i wspierać pracowników, będąc również wspieranym przez obiektywny system ocen pracowników. Ponadto dyrektor jakości i rozwoju firmy Dekorglass Działdowo S.A. pani Anna Majewska przedstawiła praktyczne aspekty wprowadzenia oraz korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników. Również dyrektor zakładu w Komornikach pan Piotr Gładysz wymienił zalety wprowadzenia SOOP do przedsiębiorstwa.

Wiceprezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. pani Anna Kraśniewska omówiła działania DAR S.A. nastawione na wsparcie przedsiębiorstw oraz możliwości współpracy sektora edukacji z biznesem.

Uczestnicy w trakcie rozmów kuluarowych mieli również możliwość zadawania bezpośrednich pytań ekspertom. Spotkanie było wstępem do podjęcia kolejnych działań na rzecz wsparcia i rozwoju biznesu, których następnym etapem będzie organizowana w dniu 3 marca b.r. konferencja pt. „Aktualne źródła finansowania przedsiębiorstw”.

Dodano: 23-02-2016

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w wyniku zmian ustawodawczych od dnia 01 stycznia 2016 r. została zmieniona wysokość stopy odsetek ustawowych za opóźnienie i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2016, poz. 43), odsetki te naliczane będą przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w następujących przypadkach:

 • dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z opóźnienia w zapłacie raty pożyczki;
 • dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z wypowiedzianej pożyczki po okresie wypowiedzenia;
 • w przypadku zapłaty kwoty poręczenia.

Dodano: 01-02-2016

Informujemy, że z dniem 15.01.2016 r. wartość złożonych wniosków u Pośrednika Finansowego - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach  i Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"  Makroregion Północno-Wschodni, przekroczyła całkowitą pulę środków przeznaczonych na realizację pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu.

W związku z powyższym należy liczyć się z możliwością, że wnioski złożone u Pośrednika Finansowego po tym terminie nie uzyskają rekomendacji z powodu wyczerpania środków.

Dodano: 18-01-2016

Ruszyła sprzedaż wydanej prze Działdowską Agencję Rozwoju S.A. publikacji pt. „Dzieje okręgu i miasta Działdowa”. Książkę można zakupić w siedzibie DAR S.A. przy ul. Wł. Jagiełły 15 oraz siedzibie CKU przy ul. Polnej 11a w cenie 40 zł. Istnieje również możliwość zakupu książki w formie wysyłkowej, w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (23 697 06 66). 

Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczy zostanie na fundusz wspierający lokalnych twórców oraz badaczy, chcących rozwijać swoje talenty w dziedzinach artystycznych i naukowych.

Dodano: 24-12-2015