Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  „Prawo Pracy i umowy zlecenia z uwzględnieniem nowelizacji wchodzących w życie od 01.10.2017 r.”

 

Program szkolenia:

 1. Regulaminy: pracy, wynagradzania i regulamin ZFŚS – zmiany w 2017 r.,
  1. pracodawcą zobowiązani do tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz ZFŚS po wejściu w życie zmian - 2017,
  2. zmieniony odpis na ZFŚS.
 1. Uprawnienia pracownicze związane z nowym wiekiem emerytalnym od października 2017r.,
  1. ustalanie wieku emerytalnego od października 2017 r.,
  2. ustalenie terminu wejścia w ochronę przedemerytalną według nowych przepisów,
  3. w jakiej sytuacji można dokonać zmiany warunków zatrudnienia pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną.
 2. Ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży i karmiących od 01.05.2017r.,
  1. nowe rozporządzenie dot. Ochrony pracy kobiet wraz z wykazem prac wzbronionych,
  2. praca przy komputerze pracownicy będącej w ciąży  w świetle obowiązujących od maja 2017 przepisów,
  3. przerwy w pracy związane z rodzicielstwem.
 1. Umowy o pracę oraz świadectwo pracy 2017r. w świetle zmian przepisów Kodeksu pracy, w tym nowe obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
  1. obowiązek pracodawcy zapoznania pracownika z umową o pracę i regulaminem pracy przed dopuszczeniem do pracy,
  2. przepisy dotyczące umów o pracę po  nowelizacjach wprowadzonych w życie  2016 -  2017 r.,
   • likwidacja umów na czas wykonywania określonej pracy,
   • umowy na okres próbny,
   • nowe limity dot. zawierania umów na czas określony,
   • umowy na czas określony, o zawarciu których pracodawca będzie zobowiązany informować Państwową Inspekcję Pracy,
   • rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
   • nowe zasady obliczania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony,
   • skracanie okresów wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony oraz umów na czas określony,
   • ustawowe zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy,
   • przepisy przejściowe – jak stosować nowe przepisy dot. umów na czas określony, w tym sposobów liczenia okresów wypowiedzenia do umów o pracę trwających w dniu 22.02.2016 i zawartych po tym terminie,
   • nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
   • zmiany terminów na odwołanie od wypowiedzenia od umowy o pracę,
  3. Zmiany w świadectwie pracy obowiązujące od 2017r.,
   • nowy wzór świadectwa pracy,
   • nowe terminy obowiązujące przy wydawaniu świadectw pracy,
   • nowość: elektroniczna forma wniosków o wydanie świadectwa pracy,
 1. Czas pracy 2017 oraz urlopy wypoczynkowe w świetlne zmian, w tym :
  1. wymiar czasu pracy w 2017r.,
  2. ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy,
  3. nowy współczynnik urlopowy do wyliczenia ekwiwalentów za urlop w 2017r.
 2. Urlopy macierzyńskie oraz pozostałe uprawnienia rodzicielskie 2016- 2017 r., w tym m.in.:
  1. zmiany w przepisach dot. opieki nad dzieckiem do 14 roku życia,
  2. Nowe zasady dot. rezygnacji z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą,
  3. zmiany w urlopach rodzicielskich dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części.
  4. zmiany terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego, w tym minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego,
  5. nowe zasady i terminy składania wniosków o urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w tym w sprawie rezygnacji z urlopów,
  6. zmiany dot. okresu korzystania z urlopu wychowawczego i podział urlopu na części,
  7. zmiany dot. złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  8. wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego i podział urlopu ojcowskiego na części.
 3. Minimalna płaca od 2017 r. dla pracownika i zleceniobiorcy, w tym obowiązek ewidencjonowania godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,
  1. korelacje między minimalnym wynagrodzeniem za pracę pracownika i minimalnym wynagrodzeniem za godzinę zleceniobiorcy,
  2. nowe uprawnienia PIP dot. kontroli wypłaty stawek minimalnych za pracę zleceniobiorców i usługodawców,
  3. sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę,
  4. wpływ minimalnego wynagrodzenia za pracę na inne świadczenia i uprawnienia osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
 4. Propozycje innych zmian w prawie pracy, pytania i odpowiedzi oraz podsumowanie szkolenia.


Termin szkolenia, cena:

 Szkolenie planowane po zebraniu grupy. Cena szkolenia 220 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

 Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali
Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

 

Informacje o wykładowcy:

Dorota Wojciechowska - Prawnik, od 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, współpracy z partnerami społecznymi, ZZL. Szkoleniowiec i trener prawa pracy od 1997r. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć ( szkoleń , warsztatów ) z zakresu prawa pracy, w tym na temat działalności socjalnej pracodawców,  współpracy ze związkami zawodowymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadziła zajęcia – między innymi - na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), była również trenerem na studiach podyplomowych organizowanych dla instytucji rynku pracy, w tym wykładowca Studiów Podyplomowych: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy”, prowadzi zajęcia z prawa pracy  na kursach kadrowo-płacowych, warsztatach praktycznych, i dedykowanych szkoleniach wewnętrznych.  Na zajęciach łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w służbach kadrowo- płacowo - socjalnych w  firmach komercyjnych oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. W latach 1997 r. – 2008 r.  związana z Państwową Inspekcją Pracy jako inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie prawa pracy oraz stosowania przepisów dot. działalności socjalnej w firmach komercyjnych i jednostkach sfery budżetowej. W latach 2008 r.– 2011 r. Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi ( dział socjalny oraz kadry i płace ) w podmiocie zatrudniającej ponad 1000 osób,  następnie menedżer HR w firmie doradczej. Właścicielka firmy : Dorota Wojciechowska ARGO HR Szkolenia.