Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2.1. realizowany, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt pod nazwą Lokalny Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorców,
realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WKP_1/1.2.1/1/2005/5/5/u
Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikro – pożyczkowych

dla kogo:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
  • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach z nim sąsiadujących

kwota: maksymalna kwota pożyczki 300 000zł

oprocentowanie: stałe od 5,6% do 8,9% w stosunku rocznym

okres spłaty: maksymalny okres finansowania 7 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach 6 miesięcy

przeznaczenie pożyczki: wydatki związane z celami przedsięwzięcia stanowiące wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:
INWESTYCYJNE:

  • zakup nieruchomości
  • zakup środka transportu
  • remont, budowę lub przebudowę nieruchomości
  • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia
  • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  • inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji
OBROTOWE:
  • zakup towarów i materiałów
kwota pożyczki przeznaczona na cele obrotowe musi zwiększyć stan zapasów (materiały lub towary) w całym okresie trwania pożyczki minimum o kwotę otrzymanej pożyczki

rozliczenie pożyczki: pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

rodzaje zabezpieczeń:

  • poręczenie wekslowe osób fizycznych
  • poręczenie funduszu Poręczeniowego
  • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
  • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.

załączniki do pobrania: