RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrektor mgr inż. Anna Kraśniewska

 

Kompetencje Dyrektora

1. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

2. stwarza warunki do realizacji planu dydaktycznego przyjętego w Szkole;

3. stwarza warunki do realizacji procesu dydaktycznego w bezpiecznych i higienicznych warunkach;

4. wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

6. może, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy, podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły, w przypadkach określonych w niniejszym statucie;

7. zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli Szkoły;

8. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom;

9. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

10. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy;

11. opracowuje arkusz organizacji Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku;

12. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje

13. działalności Szkoły;

14. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla słuchaczy szkoły;

15. informuje pisemnie słuchacza o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ustalonych dla niego formach, okresie i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 08.07.2015
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 07.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 767