RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Samorząd uczniowski

Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

Kompetencje:

Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 07.07.2015
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 07.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 475